ระบบจัดการข้อมูลการใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
KPS Teleconference

เพิ่มข้อมูล/แจ้งขอใช้งาน รายการขอใช้ที่ดำเนินการแล้ว รายการขอใช้ที่ยกเลิกแล้ว
ปฏิทิน Teleconference(การดำเนินการทั้งหมด)
ผู้ดูแลระบบ

รายการขอใช้ระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
ที่ ชื่อเรื่อง/โครงการ วันที่ใช้งาน เวลา ห้องประชุม แจ้งขอใช้ห้อง จากห้อง ผู้จัด ชื่อเอกสาร ผู้ประสานงาน โทร/email สถานะ รายละเอียด
1ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10-10-201909.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม ชั้น 5 อาคารระพี สาคริกสำนักทะเบียนและประมวลผลพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125รอการตรวจสอบรายละเอียด
2ารประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน มก21-10-201909.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิทเศ 50 ปีสำนักงานประกันคุณภาพเยาวภา0898379954รอการตรวจสอบรายละเอียด
3ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกกรรมการสภา มก. ซึ่งมาจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนแทนตำแหน่งที่ว่าง นำเสนอวิสัยทัศน์ฯ22-10-201908.30-13.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย มก.กพส.แจ้งแล้วห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปีสำนักงานสภามหาวิทยาลัย02-10-2019_08:42:32.pdfนางสุรินทร์ เหมือนจันทร์เชย3163-5รอการตรวจสอบรายละเอียด
4ประชุมเตรียมความพร้อมลงทะเบียนระบบใหม่ KU-ISEA22-10-201908.30-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วตึก 50 ปีสำนักทะเบียนและประมวลผลพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125รอการตรวจสอบรายละเอียด
5ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 24-10-201909.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม ชั้น 5 อาคารระพี สาคริกสำนักทะเบียนและประมวลผลพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125รอการตรวจสอบรายละเอียด
6ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 14-11-201909.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม ชั้น 5 อาคารระพี สาคริกสำนักทะเบียนและประมวลผลพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125รอการตรวจสอบรายละเอียด
7ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28-11-201909.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม ชั้น 5 อาคารระพี สาคริกสำนักทะเบียนและประมวลผลพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125รอการตรวจสอบรายละเอียด
8ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 12-12-201909.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม ชั้น 5 อาคารระพี สาคริกสำนักทะเบียนและประมวลผลพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125รอการตรวจสอบรายละเอียด
9ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 26-12-201909.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุม ชั้น 5 อาคารระพี สาคริกสำนักทะเบียนและประมวลผลพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125รอการตรวจสอบรายละเอียด

.