ระบบจัดการข้อมูลการใช้งานระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน
KPS Teleconference

เพิ่มข้อมูล/แจ้งขอใช้งาน รายการขอใช้ที่ดำเนินการแล้ว รายการขอใช้ที่ยกเลิกแล้ว
ปฏิทิน Teleconference(การดำเนินการทั้งหมด)
ผู้ดูแลระบบ

รายการขอใช้ระบบประชุมทางไกล วิทยาเขตกำแพงแสน ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
ที่ ชื่อเรื่อง/โครงการ วันที่ใช้งาน เวลา ห้องประชุม แจ้งขอใช้ห้อง จากห้อง ผู้จัด ชื่อเอกสาร ผู้ประสานงาน โทร/email สถานะ รายละเอียด
1qwd01-01-197007.30-08.00 น.dwqdแจ้งแล้วqwdwqd20-02-2023_23:59:59.pdfwqdqwdรอการตรวจสอบรายละเอียด
2yuj01-01-197007.30-09.00 น.tyjแจ้งแล้วtyjtyjtyjtyjรอการตรวจสอบรายละเอียด
3qwwwww01-01-197007.30-08.00 น.wwwแจ้งแล้วwwwwwwwรอการตรวจสอบรายละเอียด
4ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มก.16-02-202309.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุมนางอั้ว สาคริก ชั้น 5 อาคารระพี สาคริกสำนักบริหารการศึกษาพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125รอการตรวจสอบรายละเอียด
5ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มก.02-03-202309.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุมนางอั้ว สาคริก ชั้น 5 อาคารระพี สาคริกสำนักบริหารการศึกษาพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125รอการตรวจสอบรายละเอียด
6ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มก.16-03-202309.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุมนางอั้ว สาคริก ชั้น 5 อาคารระพี สาคริกสำนักบริหารการศึกษาพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125รอการตรวจสอบรายละเอียด
7ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มก.30-03-202309.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุมนางอั้ว สาคริก ชั้น 5 อาคารระพี สาคริกสำนักบริหารการศึกษาพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125รอการตรวจสอบรายละเอียด
8ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มก.20-04-202309.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุมนางอั้ว สาคริก ชั้น 5 อาคารระพี สาคริกสำนักบริหารการศึกษาพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125รอการตรวจสอบรายละเอียด
9ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มก.03-05-202309.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุมนางอั้ว สาคริก ชั้น 5 อาคารระพี สาคริกสำนักบริหารการศึกษาพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125รอการตรวจสอบรายละเอียด
10ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มก.18-05-202309.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุมนางอั้ว สาคริก ชั้น 5 อาคารระพี สาคริกสำนักบริหารการศึกษาพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125รอการตรวจสอบรายละเอียด
11ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มก.01-06-202309.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุมนางอั้ว สาคริก ชั้น 5 อาคารระพี สาคริกสำนักบริหารการศึกษาพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125รอการตรวจสอบรายละเอียด
12ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มก.15-06-202309.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุมนางอั้ว สาคริก ชั้น 5 อาคารระพี สาคริกสำนักบริหารการศึกษาพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125รอการตรวจสอบรายละเอียด
13ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มก.06-07-202309.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุมนางอั้ว สาคริก ชั้น 5 อาคารระพี สาคริกสำนักบริหารการศึกษาพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125รอการตรวจสอบรายละเอียด
14ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มก.20-07-202309.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุมนางอั้ว สาคริก ชั้น 5 อาคารระพี สาคริกสำนักบริหารการศึกษาพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125รอการตรวจสอบรายละเอียด
15ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มก.03-08-202309.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุมนางอั้ว สาคริก ชั้น 5 อาคารระพี สาคริกสำนักบริหารการศึกษาพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125รอการตรวจสอบรายละเอียด
16ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มก.17-08-202309.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุมนางอั้ว สาคริก ชั้น 5 อาคารระพี สาคริกสำนักบริหารการศึกษาพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125รอการตรวจสอบรายละเอียด
17ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มก.07-09-202309.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุมนางอั้ว สาคริก ชั้น 5 อาคารระพี สาคริกสำนักบริหารการศึกษาพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125รอการตรวจสอบรายละเอียด
18ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มก.21-09-202309.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุมนางอั้ว สาคริก ชั้น 5 อาคารระพี สาคริกสำนักบริหารการศึกษาพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125รอการตรวจสอบรายละเอียด
19ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มก.05-10-202309.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุมนางอั้ว สาคริก ชั้น 5 อาคารระพี สาคริกสำนักบริหารการศึกษาพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125รอการตรวจสอบรายละเอียด
20ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มก.19-10-202309.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุมนางอั้ว สาคริก ชั้น 5 อาคารระพี สาคริกสำนักบริหารการศึกษาพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125รอการตรวจสอบรายละเอียด
21ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มก.02-11-202309.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุมนางอั้ว สาคริก ชั้น 5 อาคารระพี สาคริกสำนักบริหารการศึกษาพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125รอการตรวจสอบรายละเอียด
22ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มก.16-11-202309.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุมนางอั้ว สาคริก ชั้น 5 อาคารระพี สาคริกสำนักบริหารการศึกษาพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125รอการตรวจสอบรายละเอียด
23ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มก.07-12-202309.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุมนางอั้ว สาคริก ชั้น 5 อาคารระพี สาคริกสำนักบริหารการศึกษาพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125รอการตรวจสอบรายละเอียด
24ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มก.21-12-202309.00-12.00 น.ห้องประชุมวิชาการ 2แจ้งแล้วห้องประชุมนางอั้ว สาคริก ชั้น 5 อาคารระพี สาคริกสำนักบริหารการศึกษาพรรณวิภา3261-3 ต่อ 125รอการตรวจสอบรายละเอียด

.